top of page
Vyhledat

Brain-based koučink: systematicky, efektivně, rychle

Aktualizováno: 1. 6. 2021


Článek byl publikován v časopisu Profi HR - červen 2020.Nejcennějším zdrojem organizace jsou její lidé. Každý zaměstnanec disponuje svými silnými a slabými stránkami, zkušenostmi, hodnotami a ambicemi. Maximalizace potenciálu zaměstnanců stojí v popředí zájmu managementu firmy a profesionálního HR oddělení.


Organizace, které kladou velký důraz na rozvoj potenciálu svých zaměstnanců jsou organizace, jež uspějí. Proč? Odhodlaná, soustředěná a motivovaná skupina složená z jednotlivců, z nichž každý dosahuje měřitelného pokroku směrem k vydefinovaným, individuálním cílům, totiž vytvoří celek, který je větší než součet jeho částí.


ŠKOLENÍ VS. KOUČINK

Koučink je jedním z nejúčinnějších nástrojů, pomocí kterého lze rozvíjet lidský potenciál. Ve světě sportu má nezastupitelnou roli; v byznys světě, je koučink využíván, jako metoda rozvoje, spíše ojediněle. Nebývá obvykle součástí rozvojových plánů a rozpočtů. Častěji se využívá skupinových školení či tréninků, které jsou obecné, nikoli šité na míru individuálním potřebám jedinců. Takový přístup zřídka dosahuje trvalých a pozitivních výsledků.


SYSTEMATICKY A RYCHLEJI

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá koučovanému podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho osobní/firemní vize, jeho cíle nebo přání. Slouží k překonávání bariér, využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat systematicky, rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval (International Coach Federation 2009).


FOKUS NA PROCES

Velmi účinnou formou koučinku je tzv. Brain-based koučink. Je to metoda, která vychází z poznatků Neuroleadershipu. Spojuje poznatky neurovědy o fungování mozku a uplatňuje je v praxi. Brain-based koučink je zaměřen na proces a vede k výsledku. Zajišťuje bezpečné prostředí pro každého koučovaného na hluboké přemýšlení. Za pomoci využívání nástrojů a technik rozvoje potenciálu, zajišťuje dosažení trvalé pozitivní změny, cílů a vytvoření nových návyků.
OUTPLACEMENT KOUČINK

V období zásadních ekonomických a společenských změn je mnoho splečností nuceno propustit své zaměstnance. Kvůli současné „koronavirové“ krizi, se tak v České republice již děje. Během takového období, chtějí společnosti současně reagovat na náročné podnikatelské prostředí a přitom si zachovat svou pověst, předcházet případným soudním sporům a udržovat pozitivní atmosféru pro zbývající zaměstnance. Pro samotné zaměstnance je období změny příležitostí k přehodnocení jejich priorit, a neoficiální důkazy naznačují, že mnoho z nich tak činí jako vedlejší účinek sociálního distancování a karanténních opatření covid-19.

Brain-based kouč může zaměstnancům pomoci najít správnou cestu, ať už jde o nalezení úspěchu v roli podobné té, kterou opustili, nebo o následování nových zájmů. Kouč může pomoci propuštěným zaměstnancům se rychleji a úspěšně přizpůsobit jejich nové situaci, stanovit nové kariérní a osobní cíle a přijmout realistické strategie k jejich dosažení. Pro zúčastněné společnosti může být kariérní a osobní koučování součástí citlivě řízeného programu propouštění nebo outplacementu.

DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ SKRZE KOUČINK Úspěch jakékoli organizace závisí na správném nastavení organizačních cílů, strategie a schopnosti měřit pokrok směrem k těmto cílům. Měření pracovního výkonu zaměstnanců znamená schopnost vyhodnocovat, zda se zaměstnanci posouvají k vydefinovaným cílům. Bez systematického procesu identifikace strategie, stanovení cílů a měření pokroku nemají manažeři základní nástroje potřebné k tomu, aby vedli podnikání vpřed.


Manažeři však obecně nemají schopnost stanovit cíle na úrovni jednotlivců nebo dokonce pracovních skupin a nemusejí mít čas na pravidelnou zpětnou vazbu a kontrolu milníků, která je nezbytná pro odpovídající sledování individuálního pokroku. Zde je opět prostor pro koučování. Kouč může pracovat s jednotlivými zaměstnanci a skupinami zaměstnanců na vydefinování firemních a individuálních cílů, stanovení konkrétních nástrojů a technik potřebných k jejich dosažení a v pravidelných intervalech měřit pokrok a podle potřeby přizpůsobovat přístup.


PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ Syndrom vyhoření je známý termín, ale málokdo si je vědom jeho závažnosti nebo dokáže rozpoznat, kdy mu hrozí. Vysoce výkonní jedinci, jejichž role zahrnují velmi častý kontakt s ostatními, jsou nejvíce vystaveni syndromu vyhoření (Rush, 2003). Ve společnostech jsou tito lidé často manažeři, kteří se setkávají se stresem kvůli jejich opakovnému kontaktu s mnoha lidmi, také kvůli vysokým nárokům, které na ně kladou jejich nadřízení, a nevědomosti široké veřejnosti o důležitosti a obtížnosti jejich práce (Kraus, Poláčková, 2001). Kouč může pomoci manažerovi odpovědět na následující otázky: Co chci? Čeho chci dosáhnout? Jak nejlépe toho mohu dosáhnout? Co mi brání v dosažení mých cílů? Koučování pomáhá snižovat nebo eliminovat stres tím, že klientovi pomáhá objasnit si své hodnoty, poslání a směr a identifikovat dosažitelné kroky, které mohou být podniknuty k tomu, co by se jinak mohlo zdát nemožným cílem.

KOUČOVÁNÍ JAKO BENEFIT Motivace je klíčovým aspektem pracovního výkonu každého zaměstnance. Motivovaný zaměstnanec přispívá k úspěchu organizace jako celku. Aby zaměstnanec byl a zůstal motivovaný, musí mít jasně formulované individuální cíle, které jsou v souladu s cíli organizace a musí vidět stálý pokrok směrem k těmto cílům. Jeho profesní a osobní cíle musí být také v souladu. Brain-based kouč může pomoci zaměstnancům s jejich profesním rozvojem, ale souběžně může pracovat s klienty na jednom nebo více osobních cílech. Úspěch a pocit pokroku v osobní sféře významně přispívají ke štěstí, motivaci a energii na pracovišti.


VÍCEÚČELOVÝ NÁSTROJ PRO FIRMY

Společnosti, manažeři, odborníci a jedinci mohou koučování využívat v široké škále situací; jako součást balíčku při propouštění zaměstnanců, jako pomoc firmám a jejich zaměstnancům v reakci na strategické změny nebo při adaptaci na konkrétní výzvy nebo obecně pro maximalizaci výkonu zaměstnanců a manažerů, jako prevenci syndromu vyhoření či zvýšení motivace zaměstnanců. Kouč může hrát klíčovou roli v pomoci zaměstnancům na individuální bázi, profesně i osobně při stanovení a dosahování svých cílů. Brain-based koučování má skutečnou hodnotu při zlepšování životů a duševní zdatnosti klientů, ať už koučování hledají z profesních důvodů, z osobních důvodů nebo obojího.

127 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page