top of page
Vyhledat

Úloha koučinku v prevenci a řešení konfliktů

Aktualizováno: 1. 6. 2021


Publikováno v e-časopisu Firemní vzdělávání - únor 2021. https://www.firemnivzdelavani.eu
Konflikty jsou nevyhnutelným aspektem lidské interakce. Konflikty však nemusí nutně být čistě negativním jevem. Pokud se konflikty nechají „vyhnít“, výsledkem bývá stres, rozvrat pracovních vztahů, snížená produktivita a vyšší fluktuace zaměstnanců. Pokud se k nim ale přistupuje efektivně, mohou být ve skutečnosti příležitostí k růstu a učení.


PŘÍČINY KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI

Každý zaměstnanec má v práci určité potřeby a očekávání. Konflikty často vznikají, když lidé mají pocit, že jejich potřeby a očekávání nejsou uspokojeny, jsou ignorovány nebo nemohou být uspokojeny. Je důležité tento subjektivní prvek vzít na vědomí. Konflikty mohou nastat nejen v důsledku reálných vnějších příčin a okolností, nýbrž plynout i z již existujících pocitů nespokojenosti, frustrace, zranitelnosti a pocitu bezmoci daného jedince.


Konflikt na pracovišti může být výsledkem skutečných nebo vnímaných důvodů:

- špatné řízení,

- nespravedlivé zacházení,

- nejasnost pracovní role,

- nedostatečné proškolení,

- špatná komunikace,

- nedostatek rovných příležitostí,

- šikana a obtěžování,

- netransparentní řízení změn,

- střet různých „mixů osobností“,

- nedocenění a zlehčování názorů a potřeb jedince,

- nerealistická očekávání ze strany zaměstnavatele.


Je důležité, aby manažeři a zaměstnanci pochopili vzájemné působení vnějších a vnitřních faktorů a pracovali na snížení pravděpodobnosti vzniku konfliktů a jejich závažnosti, pokud k nim již dojde.KOUČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH FAKTORŮ

Neurokoučink (brain-based coaching) je mimořádně účinným nástrojem pro prevenci a řešení konfliktů na pracovišti. Pomocí metodiky užívané kouči mohou zaměstnanci identifikovat své konkrétní osobní a profesní cíle a učinit kroky k jejich dosažení. Jejich činnost a úsilí jim následně připadá smysluplnější, snižuje se pocit frustrace a zranitelnosti a prohlubuje pocit úspěšnosti a vlastní hodnoty. Koučování může stejně tak pomoci manažerům stanovit jasné cíle pro sebe samé i pro své týmy, snížit riziko nedorozumění, zbytečného úsilí a nedostatku účinné zpětné vazby, což vše jsou velké zdroje konfliktů. Manažeři se také mohou naučit sami používat neuro metodiky a pracovat se zaměstnanci a stanovovat jim jasné a dosažitelné cíle, usměrňovat a měřit výkonnost, zlepšovat transparentnost řízení a potažmo i spokojenost s prací.


Neurokoučink využívá řízený proces zkoumání a sebeobjevování a klientovi tak pomáhá vědomě a přesně definovat (což je těžší, než se může zdát) jeho vlastní osobní a profesní cíle a – a to je v kontextu zamezování konfliktům zásadní - přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok směrem k jejich dosažení. Racionální struktura, pozitivní podpora a aktivní zpětná vazba nabízená důvěryhodným neuro koučem prokazatelně umožňuje klientům dosáhnout cílů rychleji, než by jinak bylo možné.


VPŘED, NE VZAD

Popularita koučování, ať už nabízeného ve firemním kontextu nebo vyhledávaného soukromě, roste právě proto, že se spíše než na pitvání problémů zaměřuje na jejich řešení. V kontextu zvládání konfliktů to znamená méně času stráveného zkoumáním bezprostředních příčin konkrétního konfliktu a větší důraz na pochopení hlavních příčin konfliktu a budování východisek pro pozitivní změnu se zaměřením na měřitelné, praktické a dosažitelné kroky. Výsledkem je nejen uspokojivé vyřešení aktuálně vzniklých konfliktů, nýbrž i položení základu pro zamezení budoucím konfliktům vyplývajícím ze stejných základních příčin. Je to rozdíl mezi léčením symptomu a léčením nemoci.


KOUČOVÁNÍ KONFLIKTŮ - DALŠÍ NÁSTROJ

Unikátní model koučování, který kombinuje oblast koučování s oblastí alternativního řešení sporů, se nazývá „koučování konfliktů“ (conflict coaching). Tato disciplína se zaměřuje na okamžité řešení konkrétních konfliktů a stejně jako neurokoučink nabízí praktický a preventivní přístup k řešení konfliktů. Koučování konfliktů je individuální proces, který rozvíjí dovednosti klienta v oblasti zvládání konfliktů a podporuje klienta při řešení obtížných nebo složitých konfliktů, rozpoznávání pravděpodobnosti vzniku konfliktů a podnikání kroků k jejímu snížení. Ve spolupráci s koučem konfliktů klient v sobě nebo ve své organizaci nebo týmech identifikuje neužitečné nebo kontraproduktivní vzorce chování, které vedou ke konfliktu, a s pomocí kouče přijímá zdravější vzorce myšlení a chování.


Společnosti disponující kvalifikovanými interními nebo externími spolupracujícími kouči - ať již v konkrétních oborech neurokoučinku nebo koučování konfliktů – jsou schopné najít způsoby, jak přistupovat ke konfliktům objektivněji, porozumět individuálním úhlům pohledu členů týmu a pomáhat jednotlivcům a skupinám posunout se vpřed pozitivním a produktivním způsobem. Koučování může manažerům a zaměstnancům pomoci, aby se přenesli přes mezilidské konflikty v minulosti a hledali řešení sami v sobě, díky čemuž se konflikt přetvoří ve východisko růstu a pokroku jedince i organizace.134 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page